FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä Spinnosta ja hautomotoiminnasta.

1. Mikä on Spinnon tausta?
2. Onko Spinno hautomo?
3. Mikä on Technopoliksen ja Spinnon välinen suhde?
4. Onko Technopoliksella hautomotoimintaa pk-seudulla tai muilla paikkakunnilla?
5. Mikä on Laurean ja Spinnon välinen suhde?
6. Mikä on Aalto-yliopiston ja Spinnon välinen suhde?
7. Mikä on Spinno Enterprise Centerin ja Start-up Centerin välinen suhde?
8. Miten Laurean entinen Hyvinvointihautomo liittyy Spinnoon?
9. Miten Spinno eroaa Vigo-kiihdyttämöistä?
10. Tarjoaako Spinno toimitiloja?
11. Tarjoaako Spinno toimistopalveluita ja neuvotteluhuoneita?
12. Miten Spinnon toiminta on rahoitettu?
13. Miten Spinno eroaa liikkeenjohdon konsulttifirmoista?
14. Tarjoaako Spinno konsulttipalveluja?
15. Pitääkö Spinnon asiakasyrityksien sijaita Otaniemessä?
16. Palveleeko Spinno vain suomalaisia yrittäjiä?
17. Rahoittaako Spinno start-up yrityksiä?
18. Millaista koulutusta Spinnosta saa?

 

1. Mikä on Spinnon tausta?

Spinnon kehitysohjelmat pohjautuvat Otaniemen yrityskehitys- ja hautomotoimintaan ja aikaan ennen Technopolista. Innopolin teknologiakeskuksessa käynnistyi 90-luvun alussa Spinno-valmennustoiminta. Otaniemen teknologiakylän yrityshautomo ja Spinno yhdistettiin vuonna 2004 Technopolis Ventures Oy:ksi pian sen jälkeen, kun Technopolis Oyj oli yrityskaupalla hankkinut Innopolin omistuksen. Hautomo- ja yrityskehitystoimintaa kasvatettiin ja kehitettiin merkittävästi Technopolis Venturesissa sekä synnytettiin uusia yrityskehityspalveluita ja kansallisia kehityshankkeita. Loppuvuodesta 2009 Technopolis linjasi keskittyvänsä kehityspalveluissaan markkinaehtoiseen toimintaan. Palkittu ja hyvin menestynyt, voittoa tavoittelematon hautomotoiminta projekteineen ja asiakkaineen siirrettiin eri paikkakunnilla parhaiten soveltuville kumppaniorganisaatioille.

2. Onko Spinno hautomo?

Spinno on yrityshautomo ja Spinnon kehitysohjelmiin kuuluu Launch!-hautomo-ohjelma. Spinno ei ole perinteinen toimitilakeskeinen yrityshautomo. Kehitysohjelmat koostuvat neuvonta-, konsultointi-, valmennus- ja verkottumispalveluista. Ne täydentyvät erilaisilla työkaluilla, kontakteilla sekä kumppanien tapahtumilla ja palveluilla. Yhteisöllisyys Spinnossa rakentuu kolmen elementin varaan: valmennus- ja verkottumistapahtumat (ml suosittu Roundtable), Spinnon tiimin henkilökohtaisten kontaktien hyödyntäminen (mm LinkedIn) sekä yhteisöllisiin online-palveluihin. Kenties Spinnoa olisi sopiva kutsua termillä Incubator 2.0?

3. Mikä on Technopoliksen ja Spinnon välinen suhde?

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä Technopolis Venturesin pääkaupunkiseudun kokenut hautomotiimi siirtyi Tuomas Maisalan johdolla Spinno Enterprise Centeriin. Erilaisten vaihtoehtojen pohjalta päädyttiin siihen, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on sopivin organisaatio toiminaan Spinnon julkisesti rahoitetun hautomotoiminnnan hallintointiorganisaationa. Spinno toimii Technopoliksen teknologiakeskuksen tiloissa Innopoli 1:ssä. Vanha Spinno-nimi kehitysohjelmille otettiin Technopoliksen luvalla uudelleen käyttöön.

4. Onko Technopoliksella hautomotoimintaa pk-seudulla tai muilla paikkakunnilla?

Technopoliksella ei ole enää omaa hautomotoimintaa. Technopolis Development Services tuottaa erilaisia markkinaehtoisia yrityskehityspalveluita kuten matchmaking- ja rahoituksenhakupalvelua palvellen laajasti eri kokoisia teknologiayrityksiä pienistä suuriin. Nämä palvelut täydentävät erinomaisesti Spinnon tuottamia kehityspalveluita.

5. Mikä on Laurean ja Spinnon välinen suhde?

Spinnon ESR-hankkeen hallinointiorganisaationa toimii Laurea-ammattikorkeakoulu Oy. Laurea rahoittaa n 5% Spinnon hautomotoiminnasta. Spinno palvelee koko pääkapunkiseutua eri toimijoiden yhteisenä innovaatioalustana ja kehitysohjelmana. Valitsemme tasa-arvoisesti liikeidean potentiaalin ja toteutettamiskelpoisuuden perusteella lupaavimpia hankkeita VTT:ltä, Aalto-yliopistosta, Laureasta, Helsingin yliopistosta, muista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista sekä liike-elämästä ja yksityishenkilöiltä.

6. Mikä on Aalto-yliopiston ja Spinnon välinen suhde?

Teknillinen korkeakoulu on pitkään luottanut Otaniemen hautomotoimintaan. Otaniemen teknologiakylä ja TKK:n Innovaatiokeskus käynnistivät vuonna 2001 yhdessä opiskelijoita ja tutkijoita palvelevan esihautomotoiminnan, InnoLinko-projektin – silloisen Venture Garagen. Teknologiakylän D-talon toinen kerros organisoitiin InnoLinko-yrittäjätiimien käyttöön. Kun Technopolis tuli Innopolin teknologiakeskuksen omistajaksi 2003, siirtyi hautomotoiminnassa pääpaino toimitiloista monipuolisten kehityspalveluiden luomiseen. Hyvin toiminut esihautomotoiminta muutettiin muillekin yrittäjille avoimeksi toiminnaksi ja erillinen InnoLinko-projekti päättyi. Teknillinen korkeakoulu oli Technopolis Venturesin aikaisen toiminta-ajan hautomotoiminnalle yksi tärkeimmistä sidosryhmistä ja osarahoittaja toiminnalle.

TKK:n Innovaatiokeskus on liitetty osaksi Aallon yrittäjyyskeskusta, Aalto Centre for Entrepreneurshipia (ACE), joka koordinoi yrittäjyystutkimusta ja vastaa innovaatio- ja yrittäjyyspalveluista Aallossa. Tämän rinnalla Aalto-yliopiston opiskelijat ovat luoneet uusia, merkittäviä toimintoja yrittäjyyden edistämiseen Aalto-yliopistossa (AaltoES, Aalto Venture Garage). Spinno palvelee profiililtaan sopivia lupaavia osaamis- ja teknologiapohjaisia uusia yrityksiä, jotka hyötyvät Spinnon tarjoamista palveluista. Aalto ACE on yksi rahoittajista Spinnon toiminnalle noin viiden prosentin osuudella.

7. Mikä on Spinno Enterprise Centerin ja Start-up Centerin välinen suhde?

Start-up Center-hautomo on osa Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskusta ja toimii Ruoholahdessa Technopoliksen teknologiakeskuksessa. Start-up Center on Spinnon ohella Aalto ACE:n kumppani hautomotoiminnassa.

Technopolis Ventures Oy toimi osatoteuttajana Start-up Centerin (SUC) hautomohankkeessa. SUCin toimintaa ja palveluita  kehitettiin ja tuotettiin yhteistyössä Technopoliksen hautomotiimin kanssa 5/2008-11/2009. Technopolis Ventures vastasi SUCin teknologiapainotteisten yritysten neuvonnasta sekä rahoitusneuvonnasta. Molempien hautomoiden asiakkaille tuotettiin yhdessä koulutustilaisuuksia. Loppuvuodesta 2009 Aalto-yliopiston sisäinen organisoituminen oli kesken, joten Technopolis Venturesin hautomotoimintaa päätettiin jatkaa Spinnossa.

Spinnon ohjausryhmä on ottanut myönteisen kannan koulutus- ja muun yhteistyön käynnistämiselle uudelleen, kun Aalto-yliopiston sisäinen organisoituminen etenee. Spinno suosittelee Start-up Centeriä yrityksille, jotka ovat vailla sopivaa yhteisöllistä toimitilaa tai jotka hyötyvät samantyyppisten yritysten vertaistuesta (mm KIBS-yritykset).  

8. Miten Laurean entinen Hyvinvointihautomo liittyy Spinnoon?

Laurean pitkään hallinnoima, pitkälti yhden henkilön harteilla toiminut hyvinvointialan yrityshautomo liitettiin osaksi Spinnoa vuoden 2011 alusta. Rahoittajien ja sidosryhmien näkökulmasta toimintojen liittämisellä saavutetaan synergisia hyötyjä. Spinnon monipuoliset kehityspalvelut saatiin näin lupaavimpien hyvinvointialan yritysten käyttöön. Hyvinvointialalla on tarvetta uusille tuote- ja palveluinnovaatioille. Kasvavana bisnesalueena se kiinnostaa myös julkisia ja yksityisiä rahoittajia. 

Spinnon osaaminen on keskittynyt nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleviin, tyypillisesti tuote- tai teknologiapohjaisiin yrityksiin. Spinnon tuottamien kattavien palveluiden kääntöpuoli on, että Spinno ei valitettavasti pysty palvelemaan kaikkia niitä yrityksiä, joita hyvinvointihautomo olisi neuvonut. Yhteiskunnan kannalta tärkeitä, mutta kasvupotentiaaliltaan rajallisia palveluyrityksiä auttavat liikkeelle esimerkiksi uusyrityskeskukset.

9. Miten Spinno eroaa Vigo-kiihdyttämöistä?

Sekä Vigo-kiihdyttämöt että Spinno keskittyvät lupaaviin, kasvuhakuisiin yrityksiin. Vigot ovat toimialasidonnaisia, ottavat sisään paljon vähemmän hankkeita ja käyttävät merkittävästi enemmän aikaa yhden yrityksen kehittämiseen. Spinnon voi lähteä kumppaniksi ja kehittäjäksi varhaisemmassa vaiheessa. Koska kenelläkään ei ole kristallipalloa, joka heti tunnistaisi virheettömästi voittajayritykset , otamme laajemmalla skaalalla lupaavia hankkeita kehitettäväksi Spinnon palveluilla. Spinnossa Kick-Off! -esihautomo-ohjelma on meille tapa erotella jyviä akanoista. Vigojen valintaprosessissa tätä vastaa due diligence -vaihe.

Merkittävä osa ensimmäisistä Vigo-ohjelman asiakasyrityksistä on entisiä asiakkaitamme ja Vigot suosittelevat Spinnon kokenutta hautomotiimiä. Olemme Vigoihin edenneiden asiakkaidemme kautta oppinet paljon käytännönläheistä tietoa Vigo-ohjelman toimivuudesta. Suosittelemme kasvuyrityksille Vigo-ohjelmaan tutustumista. Spinno- ja Vigo-ohjelmat eivät ole toisiansa poissulkevia, voit olla Spinnossa ja Vigossa samaan aikaan, vaikka luontevinta on ponnistaa Spinnosta Vigoihin. Yritys voi  myös rakentaa ja sitouttaa itse omistusjärjestelyin toimialan kannalta osaavan tiimin ja advisorit ennen riskirahoituksen hakemista.

Hautomon ja kiihdyttömäiden toiminta on eri tavalla rahoitettu ja Spinnon onnistumista mitataan erilaisilla mittareilla kuin Vigojen. Vigot ovat yksityisiä partnerivetoisia kiihdyttämöitä,  jotka pyrkivät tuottamaan omistajilleen voittoa omistusosuuden arvonnousun sekä keräämiensä palvelumaksujen kautta. Vigo-yritys voi saada Tekesin NIY-ohjelman kautta julkista rahoitusta (75%) palvelumaksuihin. Spinno saa suoraa julkista rahoitusta ja tarjoaa hinnaltaan subventoituja (n 75%) palveluja. Karkeasti yksi Vigo-yritys on 10 x hinnaltaan per kk sekä start-upille että yhteiskunnalle verrattuna Spinnon hautomoyritykseen. Hyvässä tapauksessa yhtenevien taloudellisten intressien sekä Vigojen kokeneiden partnereiden moninkertaisen ajankäytön ja osaamisen avulla yrityksen kehitys nopeutuu paljon ja tyypillinen päätavoite eli merkittävä, useiden miljoonien riskirahoituskierros järjestyy. Vigojen partnerien ajankäyttö on usein arvokkainta startegian ja riskirahoituksen saralla. Perusasiat on hyvä laittaa kuntoon ennen kiihdytystä vaikkapa Spinnon avulla.

10. Tarjoaako Spinno toimitiloja?

Spinno on keskittynyt ainostaan kehitysohjelmia ja – palveluita asiakkailleen. Spinno ei vuokraa tai välitä muiden toimitiloja. Pääkaupunkiseudulla on tehokkaat markkinat ja alkaville yrityksille soveltuvaa toimitilaa saatavilla moneen eri tarpeeseen. Yrityksiämme on kotitoimistossa, toimistohotelleissa, keskustan kivijalkatalojen kellareissa, kumppaniyrityksen tiloissa sekä erilaisissa business parkeissa. Useat asiakasyrityksemme toimivat hyvästä syystä lähellä meitä Technopoliksen teknologiakeskuksessa Otaniemessä (Innopoleissa tai vanhassa Teknologiakylässä). Jos joustava toimitilaratkaisu on tarpeen, yhdistämme mielellään sopivalle yhteyshenkilölle.

11. Tarjoaako Spinno toimistopalveluita ja neuvotteluhuoneita?

Spinnosta et valitettavasti saa postilaatikkoa, tietokoneita etkä neuvotteluhuoneita. Jos alkava yritys toimii kotitoimistossa ja tarvitsee satunnaisesti neuvotteluhuonetta, varsin käyttökelpoinen ratkaisu on vuokrata vaikkapa Sodexon kautta Innopoli 1:n tai Innopoli 2:n kokoustiloja.

12. Miten Spinnon toiminta on rahoitettu?

Spinnon kehitysohjelmien päärahoitus tulee ELY-keskuksen (ent. TE-keskuksen) ESR-projektin kautta (50 %). Kuntarahoitus (Espoo, Kirkkonummi) on reilu 20 %, asiakkaiden rahoitusosuus on noin 20 %. Spinnon muut sidosryhmät kattavat noin 10 % (Laurea-ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto). Spinnon ESR-projektin voi tulla uusia osapuolia mukaan, jolloin rahoitusosuudet muuttuvat. Julkisrahoitteisen hautomotoiminnan rinnalla Spinno voi tuottaa markkinahintaisia kehitys- ja konsultointipalveluita. 

13. Miten Spinno eroaa liikkeenjohdon konsulttifirmoista?

Tyypillinen liikkenjohdon konsultti ratkoo spesifiä ongelmaa ja konsultointityöllä on selvä tuotos, esim. raportti. Spinnon yrityskehitysasiantuntijan toimintaa voisi lähinnä verrata toimintaa ohjaavaan prosessikonsulttiin. Spinnon ja yrittäjän yhteistyö on luonteeltaan pitkäaikaista kumppanuutta, erotuksena mm. työsuhteesta, osakkuudesta tai konsulttiprojekteista. Asiakkaan kanssa käydään läpi Spinnon osaaminen ja varmistutaan siitä, että Spinno pystyy tukemaan yrityksen kehittymistä. Spinno nimeää asiakkaalle oman yhteyshenkilön, joka toimii liiketoiminnan ensisijaisena sparraajana.  Tavoitteena on, että yrittäjä voi keskittyä olennaiseen eli oman liikeideansa, liiketoimintasuunnitelmansa ja liiketoimintansa kehittämiseen. Moni yrittäjä tuhlaa aikaansa ja muita niukkoja resursseja sellaiseen asioiden tutkimiseen, etsimiseen, hankkimiseen ja tekemiseen, jotka oikealla neuvonnalla olisi voinut hoitaa tehokkaammin. Vaarana on, että liiketoiminta kärsii turhista viivästyksistä tai virheistä. 

Spinnon yrityskehitysasiantuntija on hiukan kuin start-upin Oma Lääkäri, mutta keskittyen tyypillistä reaktiviista lääkäripalvelua paremmin vaivojen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Akuuteissa ongelmatapauksissa apua haetaan erikoislääkäreiltä (tietyn osaamisalueen konsulteilta).

14. Tarjoaako Spinno konsulttipalveluja?

Spinnon start-up-asiantuntijat voivat toteuttaa erikseen sovittavia konsulttitoimeksiantoja markkinahintaisesti. Näihin kuuluu esimerkiksi TULI-rahoituksella tehtäviä selvityksiä ja liiketoimintasuunnitelmia, Spinnon kehitysohjelmia täydentävää start-up-konsultointia, muuta konsultointia kuten palveluntarjoajien kilpailuttamista ja hankintapalveluita sekä maksullisia valmennus- ja verkottumistapahtumia.

15. Pitääkö Spinnon asiakasyrityksien sijaita Otaniemessä?

Ei tarvitse. Hautomotoiminnan julkinen rahoitus asettaa meille ehtoja asiakasyritystemme sijainnin suhteen. Toimialueemme on virallisesti Uusimaa, mutta useimmat asiakasyrityksemme sijaitsevat Espoon Otaniemessä, joka on yksi suurimmista teknologiayritysten keskittymistä Pohjoismaissa. Jos vasta harkitset kasvuhakuisen teknologiayrityksen perustamista ja Uusimaa ei ole poissuljettu vaihtoehto yhtiön kotipaikaksi, niin voimme olla avuksi. Asiakas voi olla myös teknologiaguru Tampereelta, jolla on yhtiökumppaneita pääkaupunkiseudulla ja haluaa siksi perustaa yrityksen tänne.

16. Palveleeko Spinno vain suomalaisia yrittäjiä?

Spinno palvelee Uudellamaalla toimivia tai alueelle rekisteröitäviä yrityksiä, jotka täyttävät Spinnon normaalit valintakriteerit. Jos yritys maksaa veronsa Suomeen, niin se on suomalainen, riippumatta osakkaiden tai työntekijöiden kansalaisuudesta. Useat asiakasyrityksemme ovatkin varsin kansainvälisiä.

Hyvä esimerkki olisi ulkomailla asuva suomalainen (expat), joka on ison tietoliikennealan yrityksen palveluksessa tutustunut kansainvälisiin osaajiin. Suomeen palatessa hän haluaa toteuttaa hyvän liikeidean, joka ei työnantajan ydintoimintaan sopinut, yhdessä kansainvälisen tiimin kanssa. Perustajat uskovat yrityksen hyötyvän Suomessa tarjolla olevasta T&K-toiminnan rahoituksesta. Yritys perustetaan Suomeen, jossa hoidetaan tuotekehitystä, ja myyntipainotteinen tytäryhtiö perustetaan myöhemmin Amerikkaan.

17. Rahoittaako Spinno start-up yrityksiä?

Spinno auttaa eri tavoin yrityksiä parantamaan rahoituskelpoisuuttaan ja hankkimaan rahoitusta niin julkisista lähteistä kuin yksityissektoriltakin, mutta ei suoraan rahoita asiakkaitaan. Asiakasyrityksemme ovat rahoittajille kiinnostavia kohteita, koska ne on valittu selkeillä kriteereillä ja pystyvät avustuksellamme valmistelemaan ja esittämään yrityksensä ja rahoitustapreensa tavalla, jota rahoittajien on helppo ymmärtää. Käytännössä yrityksen rahoituksen hankinnan pitäisi Spinnon avulla merkittävästi nopeutua. Tämän puolesta on myös tuloksia. Vuonna 2010 hyväksyttiin 93 prosenttia Spinnon asiakkaiden rahoitushakemuksista, joissa Spinno neuvoi ja osallistui valmistelutyöhön.

18. Millaista koulutusta Spinnosta saa?

Spinno ei tuota tutkintoja, jaa koulutustodistuksia tai tarjoa yleistä start-up-osaamisen koulutusta. Spinno tarjoaa asiakkailleen käytännönläheistä, sisällöltään tarkkaan harkittua täsmäkoulutusta, jossa pureudutaan hyvin konkreettisesti start-up-yrittäjän keskeisiin kysymyksiin, joiden osaaminen on välttämätöntä kasvuyrityksen menestykselle. Esimerkkeinä teemoista ovat vaikkapa kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehdot Suomessa, hallinnon oikeaoppinen organisointi tai pääomasijoituksen haku käytännössä. Osaan kaikille asiakkaille avoimia koulutuksia yhdistyy lisämaksullinen, mutta hinnaltaan subventoitu työpaja, jossa osanottajat ratkovat konkreettisesti oman yrityksensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, esimerkkeinä vaikkapa osakassopimuksen laatiminen tai PitchCamp, jossa rakennetaan iskevä myynti- tai sijoittajapresentaatio.