Liiketoimintasuunnitelma kasvuyritykselle

Liiketoimintasuunnitelma on kasvuyritykselle keskeinen dokumentti. Hyvä liiketoimintasuunnitelma ei takaa menestystä, mutta toimii indikaattorina sille, että yrityksen johto on huolellisesti miettinyt markkinoiden kokoa ja kilpailua, asiakastarvetta ja ratkaisua, rahoitusta ja resursseja sekä käytännön toteutusta ja riskejä. Tyypillisesti liiketoimintasuunnitelma hakee muotoaan ja siksi usein yrityksen alkuvaiheessa on helpompi lähteä esittämään liikeideaa helposti muokattavan powerpoint-muotoisen esityksen kautta.

Liiketoimintasuunnitelmallasi on usein monta yleisöä: yrityksen perustajat, liikeideaa arvioiva hautomo tai kehitysyhtiö, yksityisen ja julkiset rahoittajat, mahdolliset hallituksen jäsenet sekä joskus myös yhtiön partnerit. Keskeistä hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa on sisällön laatu lukijan näkökulmasta ja asioiden kiteytetty esittäminen – on paljon helpompi saada aikaiseksi 30 sivua keskinkertaista tekstiä kuin 10 hyvää sivua. Visualisointi auttaa kommunikoimaan asioita nopeasti lukijalle, esimerkiksi arvoketju, ansaintamalli tai rahoitustarve. Hyvän tiivistelmän laadinta on haastava tehtävä – samalla se on liiketoimintasuunnitelmasi tärkein osa-alue!

Olemme koostaneet hyväksi havaitun liiketoimintasuunnitelman mallin ympärille ohjeita ja vinkkejä, miten saat sisällöstä kiinnostavan ja merkityksellisen. Usein alussa ei ole kaikkea tietoa – liiketoimintasuunnitelman laadinta on iteratiivinen prosessi. Kannattaa myös hyödyntää ulkopuolisia henkilöitä, ulkopuolinen sparraaja omalle tekstille ja ajatuksille auttaa jäsentämään.

Yritys Oy:n liiketoimintasuunnitelma
1‎. TIIVISTELMÄ ‎
‎2‎. LIIKEIDEA ‎‎
‎3‎. MARKKINOINTISUUNNITELMA ‎
‎3.1‎. MARKKINAT JA ASIAKKAAT ‎‎
‎3.2‎. KILPAILIJAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ ‎
‎3.3‎. MARKKINOINTI JA MYYNTI ‎
‎4‎. YRITYS JA TIIMI ‎
‎5‎. RAHOITUS ‎‎
‎6‎. RISKIT ‎
‎7‎. TOTEUTUSSUUNNITELMA ‎

‎1‎. Tiivistelmä
Tiivistelmä antaa yleiskatsauksen liiketoimintasuunnitelmaan ja sisältää sen tärkeimmät kohdat ‎kiteytettynä. Tiivistelmän suositeltava pituus on maksimissaan kaksi sivua. Useimmat sijoittajat ‎tekevät ensivaiheen päätökset tiivistelmän perusteella. Tästä johtuen sen laatuun tulee ‎kiinnittää erityistä huomiota. Varmista että tiivistelmä on selkeä ja helppotajuinen. Koska ‎tiivistelmä kiteyttää liiketoimintasuunnitelman eri osioiden oleellisimmat kohdat, on se ‎suositeltavaa kirjoittaa vasta kun suunnitelman muut osiot ovat valmiit. ‎

‎2.‎ Liikeidea
Liikeidean kuvauksen tulee olla muidenkin kuin asiantuntijoiden ymmärrettävissä. Siksi olisi ‎erittäin suositeltavaa, että se on liiketoimintalähtöinen. Vältä siis teknologisiin yksityiskohtiin ‎keskittymistä, ne eivät useimmiten ole varsinaisen liiketoiminnan kannalta ratkaisevassa ‎asemassa. ‎

‎3.‎ Markkinointisuunnitelma
‎3.1.‎ Markkinat ja asiakkaat
Mikäli suinkin mahdollista, pyri käyttämään ulkopuolisia ja mahdollisimman luotettavia ‎tutkimuksia markkinoiden kokoa ja kasvua kuvatessasi.‎

Arvioinnissa kannattaa yleisesti noudattaa sääntöä ”On parempi olla suunnilleen oikeassa kun ‎täsmälleen väärässä”. Tällä tarkoitetaan sitä, etteivät tarkat luvut takaa luotettavuutta. Panosta ‎loogisuuteen, käytettävien tietolähteiden luotettavuuteen ja mikäli mahdollista, käytä useampaa ‎tietolähdettä arvioiden varmistamiseen.‎

‎3.2.‎ Kilpailijat ja toimintaympäristö
Tämän osion tarkoituksena on kuvata tuotteen potentiaalisia kilpailijoita sekä yrityksen ‎toimintaympäristöä. Kuvatessasi kilpailijoita, kuvaa heidät asiakkaan perspektiivistä. Vain ‎erittäin harvoin asiakas haluaa ostaa teknologiaa. Useimmissa tapauksissa asiakas haluaa ‎ratkaisun liiketoimintansa haasteeseen. Tästä johtuen älä keskity kuvaamaan tuotteesi ‎teknologisia hienouksia, vaan kerro miten tuotteesi asiakkaalle tuoma etu erottaa sen ‎kilpailijoista.  Ja muista, mikäli vaikuttaa siltä ettei kilpailijoita ole, olet joko ryhtymässä ‎liiketoimintaan, joka ei kenenkään muun mielestä voi kannattaa tai sitten luultavasti et ole vain ‎perehtynyt markkinoihin riittävän syvällisesti.‎

‎3.3‎. Markkinointi ja myynti
Tässä osiossa käsiteltäviä aiheita ovat ainutlaatuiset myyntiväittämät eli Unique Selling Points (USP), markkinointiviestintä, tuotteen jakelukanavat ja -partnerit sekä tuotteen hinnoittelu.

‎4.‎ Yritys ja tiimi
Tämän osion tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys siitä, miksi juuri valittu yritys ja sen tiimi ‎‎(mahdollisin vahvistuksin) pystyy menestyksekkäästi saavuttamaan liiketoimintasuunnitelmassa ‎kuvatut tavoitteet‎

Kun pääomasijoittajilta kysytään mihin he sijoittavat, on vastaus lähes aina ”tiimi, tiimi ja ‎tiimi”. Tämä johtuu siitä, että teknologiapohjaisen kasvuyrityksen perustaminen ja ‎menestyksekäs kasvattaminen on erittäin haastava ja monipuolinen tehtävä. Tässä tiimin ‎osaaminen ja kyvykkyys ovat ylivoimaisesti ratkaisevimmassa roolissa. Pyri siis kuvaamaan ‎tiimisi riittävän tarkasti ja objektiivisesti. Mikäli tiimisi kaipaa vahvistusta, on se hyvä tuoda ‎rehellisesti esille. Tämä osoittaa sen, että ymmärrät mitä onnistumiseen vaaditaan. ‎

‎5‎. Rahoitus
Liiketoimintasuunnitelman pitäisi sisältää arvio yrityksen tulevasta taloudellisesta kehityksestä ‎sekä alustava rahoitussuunnitelma. Rahoituslaskelmien ei tarvitse olla erityisen ‎yksityiskohtaisia, vaan huomattavasti suositeltavampaa on pyrkiä määrittelemään tärkeimmät oletukset perustellusti.

Arvioidessasi myyntiä, on suositeltavaa käyttää ns. bottom up- lähestymistä. Esitä siis myynnin ‎tulot asiakas- ja tuotekohtaisesti. Vastakohtana tälle lähestymistavalle on top down- menetelmä. ‎Tässä myynnin tulot esitetään prosenttiosuutena kohdemarkkinan koosta. Vaarana tässä ‎lähestymisessä on esittää myyntilukuja, joiden toteuttamiseen yrityksellä ei tosiasiassa ole ‎mitään mahdollisuuksia.‎

‎6‎. Riskit
Yrityksen liiketoimintaa kohtaavat riskit syntyvät joko yrityksen omasta toiminnasta tai sen ‎toimintaympäristöstä. Riskit kannattaa pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman ajoissa, jolloin ‎niihin reagoiminen on nopeampaa ja systemaattisempaa. Riskien kirjaaminen ‎liiketoimintasuunnitelmaan on erittäin suositeltavaa, koska tämä osoittaa sijoittajille, että tiimi ‎on tietoinen riskeistä ja varautunut niihin. Riskejä kuvatessa on syytä kirjata myös ne ‎toimenpiteet, joihin yritys ryhtyy niitä rajoittaakseen tai niiden mahdollisesti toteutuessa. ‎Esimerkkeinä riskeistä voidaan mainita mm. avainhenkilön poistuminen yrityksestä tai ‎prototyypin epäonnistumisen aiheuttama markkinoille tulon viivästyminen. ‎

‎7‎. Toteutussuunnitelma
Suunnitelman aikajänteeksi suositellaan 6-12 kk. Pyri suunnitelmassa konkreettisuuteen ja pidä ‎suunnitelma realistisena suhteessa yrityksesi resursseihin. Erittäin suositeltavaa olisi kuvata ‎keskeiset tapahtumat aikajanalla ja nimetä tehtävän suorittamisesta vastaavat henkilöt. Suuret ‎kokonaisuudet kannattaa pilkkoa osakokonaisuuksiin. Näin niiden hahmottaminen ja ‎seuraaminen on helpompaa.‎

Haluaisitko toimivaksi havaitun word-pohjan uuden kasvuhakuisen yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi sekä excel-työkalut rahoituksen laskentaan? Tarvitsetko sparrausta ja neuvontaa hyvän ja rahoituskelpoisen liiketoimintasuunnitelman laadintaan?

Lue sivuiltamme lisää, miten Spinno voi auttaa uusia kasvuhakuisia yrityksiä.
Ota meihin suoraan yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.

3 Responses to Liiketoimintasuunnitelma kasvuyritykselle

  1. Pingback: Linkit | boostery

  2. Pingback: Linkit | Growth financing

  3. Pingback: Rahoituskone.fi | Linkit